תפילה לשמח חתן וכלה

אדוני שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך
ריבונו של עולם, אדון כל השמחה והחדווה,
אשר השמחה במעונך.
ברחמך הרבים בראת ששון ושמחה,
חתן וכלה, גילה ורינה דיצה וחדווה.

זכני ברחמיך הרבים שאזכה לקייים מצוות
הכנסת כלה לחופה, בתכלית השלמות,
בקדושה ובטהרה גדולה.
להרבות בכל מיני שמחה לפניהם ולרקוד
לפניהם בכל כחי, בשמחה וחדווה גדולה.
ואזכה על ידי הריקודין להמתיק כל הדינים
מעלינו ומעל כל ישראל
ותתן שמחה בליבי עד שיתנשאו רגלי על ידי שמחת הלב.

ואזכה תמיד לעסוק בתורה ותפילה וצדקה
ומעשים טובים בשמחה וחדווה גדולה
עד שאזכה לייחד ולחבר חתן וכלה העליונים

ותרחם על כנסת ישראל עם קדשך, רעייתך
המשוכה אחריך, כלה קרואה,
בנעימה, באהבתך ובחמלתך
ותמתיק ותבטל כל הדינים מעל כל עמך בית ישראל בגשמיות ורוחניות.

ותשמחנו בישועתך תמיד ותמהר ותחיש לגאולתנו,
ותעלנו בשמחה לארצנו
ותבנה בית קודשנו ותפארתנו.
רקעים ותמונות בנושא "חתונה / חינה"


נושאים נפוצים

כל הזכויות שמורות לאתר הברכות הישראלי © brachot.net